Aplodeja ja taloutta lokakuun edarissa

Lokakuun edustajiston kokous käynnistyi iloisissa tunnelmissa, kun sääntöuudistus hyväksyttiin aplodien kera. Rehtorin hyväksynnän jälkeen ylioppilaskuntamme jatkaakin siis uudistunein säännöin!
Sääntöjen hyväksymisen jälkeen edustajisto siirtyi lähetekeskusteluun kolmivuotissuunnitelmasta. Suunnitelma ei ole ylioppilaskunnan toimintaa sitova, vaan sen tarkoitus on toimia pitkän aikavälin suunnannäyttäjänä ylioppilaskunnalle. Ryhmäpuheenvuoroissa suurimman jakolinjan aiheutti suunnitelman Yritysyhteistyö – lisäys;
”2015: Muodostetaan kannat ja
tavoitteet
yritysyhteistyölle,
kasvatetaan
yritysyhteistyön merkitystä
toiminnassa.”
Ryhmä Lex puuttui lisäykseen niin ikään, tosin hyväksyvään sävyyn. Ryhmä Lex katsoi, että yritysyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, sekä sen määrän lisääminen on suotavaa. Nykyisellään yritysyhteistyön osuus ylioppilaskunnan tuloista on 14 500 €. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenmaksuista tuottoa ylioppilaskunnalle koitunee vuoden 2015 aikana miltei 714 000 €. Ryhmä Lex mainitsi myös, että ajankohta yritysyhteistyön kehittämisen suhteen on oikea: ylioppilaskunnan taloustilanne on nykyisellään hyvä ja vakaa, joka mahdollistaa sen, ettei yritysyhteistyön saralla ole tarvetta tehdä päätöksiä kiireellä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei ylioppilaskuntien perinteisiin tulonlähteisiin voida luottaa ikuisesti – sen takia on hyvä edetä yritysyhteistyön kanssa jo nyt.
Kun kokouksessa jo talouskeskustelu oli virinnyt, oli siirtymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan (KTS) luonteva. KTS on taloustoimikunnan asiakirja, jonka pohjalta hallitus tosin tekee talousarvion. Erityisesti Ryhmä Lex halusi KTS:n liittyen tuoda esille sen, että jäsenmaksuun on tulossa 10 € korotus Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) osuuden nousun johdosta. Tässä halusimme korostaa jäsenistölle tiedottamisen tärkeyttä. Vaikka kyseessä onkin ns. läpimenoerä, johon ylioppilaskunnalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, on YTHS-osuuden noususta välttämätöntä tiedottaa selvästi, jotta korotuksen perusteet tulevat ilmi jokaiselle riviopiskelijalle. Samaan teemaan liittyen Ryhmä Lex toivoi, ettei jäsenmaksua entisestään enää korotettaisi. On tietysti selvää, että kulut on katettava, mutta 10€ korotus on jo vuotuiseksi korotukseksi erittäin suuri – olipa kyseessä sitten läpimenoerä tai ei.

Turku-salin kesäaikaan jämähtäneen kellon lähestyessä inhimillisen työskentelyajan rajaa, oli aika ottaa esille vielä yksi epäkohta. Ryhmä Lex näet katsoi, ettei Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) liittokokoukseen lähtevien TYY-jäsenten paikkajako ole oikeudenmukainen. SYL-liittokokoukseen jaetaan ylioppilaskunnille paikkoja yksi jokaista 1000 opiskelijaa kohden. Pääsääntöisesti edustajat liittokokouksessa ovat ylioppilaskuntien edaattoreita.  Koska paikkojen jakaminen on täten hankalaa toteuttaa, oli alkuperäisen paikkajako-laskukaavan lopputulos se, että niin kahden, kuin neljänkin (kuten Ryhmä Lex) edaattorin ryhmät pyöristyvät kahteen liittokokouspaikkaan edustajistokaudella. Ryhmä Lex toivoi, että epäkohta korjattaisiin uuden tyyppisellä paikkajaolla vuonna 2015. Lisäksi edustajiston keskustellessa asiasta koettiin tarpeelliseksi luoda kyseiseen ongelmaan liittyen ohjesääntö, jossa linjattaisiin menettelyohjeet vastaisuuden varalle. On näet odotettavissa, että myös tulevat edustajistot tulevat kohtaamaan samantyyppisiä ongelmia.
Ville Laakso
vararyhmäpuheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 29.10.2014 päättänyt:

 • hyväksyä muutokset TYYn sääntöihin sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset: edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.
 • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.
 • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
 • merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.
 • hyväksyä päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
 • valita TYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen:

varsinainen edustaja, varaedustaja

Max Talvinko (Soihdunkantajat) Santeri Heinonen (Soihdunkantajat)
Ville Laakso (Ryhmä Lex) Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Ilona Häsänen (TuKY) Aku-Mathias Kähkönen (TuKY)
Timo Kovala (TuKY) Jussi Nieminen (TuKY)
Juuso Jauhiainen (TuKY) Lauri Liljenbäck (TuKY)
Jarkko Louhelainen (TuKY) Ann-Sofie Leimu (TuKY)
Virva Viljanen (Vihreä Vasemmisto) Iiro Salomäki (Vihreä vasemmisto)
Henna Henriksson (Hybridiaani) Jukka Koivisto (Hybridiaani)
Laura Aaltonen (Hybridiaani) Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista) Matti Nikama (Vihreä lista)
Janika Takatalo (Oikeat) Timo Koivisto (Oikeat)
Sini Saarinen (Eduxi/Humanistilista) Tero Ahlgren (Eduxi/Humanistilista)
Mirva Matikka (TYTE) Antti Friman (TYTE)
Lassi Laine (TYTE) Joel Holmén (TYTE)
Durim Sadiku (TOSY) Pyry Kantanen (TOSY)

ja tarkkailijoina Olli Tehikari ja Tomi Nyström.

 • hyväksyä Vihreä Listan toivomusponnen: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallitukseen selvittämään vuoden 2014 loppuun mennessä miten Universtaan omistajaohjauksen ja Unican asiakaspalautteen väliin jäävää aukkoa voitaisiin kaventaa.”

Turussa 30.10.2014

Mainokset

Evpj nuijan varressa – vihdoinkin!

Edustajiston vpj

Kuluvaa edustajistovuotta on yhdessä monien muiden asioiden kanssa värittänyt ylioppilaskunnan sääntöjen uudistusprosessi. Sääntöuudistus on koskettanut allekirjoittanutta paitsi sen takia, että olen pilkunviilausta rakastava oikkari, niin myös siksi, että uudistetut säännöt ensimmäisen kerran hyväksynyt elokuun edustajiston kokous oli allekirjoittaneen tulikoe edustajiston varapuheenjohtajana (evpj) edustajiston puheenjohtajan (epj), Jukka Koiviston, ollessa estyneenä.

Syksyllä 2013 edellinen edustajisto asetti sääntötoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella TYYn sääntöjen kokonaisuudistus. Keväällä sääntötoimikunta kertoi työnsä etenemisestä edustajistolle ja sai vihreää valoa jatkaa projektia samaan suuntaan.

Itse sääntöuudistuksen käsitteleminen edustajistossa oli kuitenkin työn ja tuskan takana. Sääntötoimikunta toi pohjaesityksensä ensin huhtikuun edariin, joka kirjastokeskustelun uuvuttamana ehkä ymmärrettävästikin päätti pöydätä asian käsittelyn. Tässä vaiheessa päätettiin pitää toukokuussa ylimääräinen kokous nimenomaan sääntömuutosten käsittelyä varten, mutta tuolloin asia palautettiinkin valmisteluun. Päällimmäisenä syynä oli uudistusta varten pyydettyjen asiantuntijalausuntojen puuttuminen, mutta ehkä rivien välistä oli luettavissa myös pientä valmistautumattomuutta asian käsittelyä varten kesän kynnyksellä. Varsinainen sääntöuudistusrunttaus jäi siis odottamaan itseään elokuun kokoukseen, joka tuli meikäläisen vedettäväksi.

Ennen kokousta kyllä jännitti. Joihinkin sääntökohtiin oli sääntötoimikunnan pohjaesityksen lisäksi useampiakin muutosesityksiä, mikä pakotti olemaan tarkkana menettelytapojen suhteen. Tässä kohtaa oikeasti huomasi, että hyvin laadituilla säännöillä on merkitystä: edustajiston työjärjestyksessä on hyvin selkeästi määrätty äänestysjärjestyksestä ja -tavasta, mutta mahdollistettu myös erilainen äänestysjärjestys tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa. Työjärjestykseen oli puheenjohtajana helppo nojata, ja sääntöjen käsittely etenikin kaikin puolin sujuvasti.

Ilahduttavaa oli myös nähdä edariryhmien, etenkin Ryhmä Lexin, aktiivinen osallistuminen sääntöjen käsittelyyn. Ryhmä Lexin viitisentoista muutosesitystä, joista liki kaikki menestyivät, oli selkeästi suurin määrä esityksiä miltään ryhmältä.

Kuluvaan vuoteen on edarin vpj:n tehtävässä toki mahtunut esimerkiksi toimiston suunnittelupäivien, muutaman vedetyn ryhmäpuheenjohtajatapaamisen ja Aurasoutujen kumivenekilpailun muodossa paljon muutakin. Evpj:nä toimiminen on ollut mielenkiintoista. Olen päässyt asettamaan edustajistotyöskentelyä hieman aikaisempaa laajempaan perspektiiviin, kun on edaattorien lisäksi nähnyt myös TYYn toimiston väkeä sekä tullut ajatelleeksi edustajiston päätösten vaikutuksia aiempaa laajemmin. Toisaalta rooli on ollut tietyllä tapaa haastava. Etenkin puheenjohtaessa on keskityttävä kokouksen puolueettomaan vetämiseen, mutta toisaalta omasta mielestäni evpj:lla (niinkuin epj:llakin) on edustajiston jäsenenä myös oikeus ja velvollisuuskin olla mieltä ja ottaa kantaa. Näiden kahden roolin yhteensovittaminen on välillä haasteellista – mutta mielenkiintoista.

Teemu Auressalmi
edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajiston elokuun 2014 kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 27.8.2014 päättänyt:

 • hyväksyä ensimmäisen kerran muutokset TYYn sääntöihin.
 • merkitä tiedoksi lähetekeskustelun TYYn tiedottajan toimen vakinaistamisesta sekä pyydetyt lausunnot.
 • asettaa yksimielisesti Jussi Niemisen TYYn ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi 2015.
 • myöntää pyynnöstä eron Aapo Rantaselle ja valita valintatoimikunnan esityksestä Essi Karvosen hänen tilalleen TYS:n valtuuskuntaan 31.12.2015 päättyväksi kaudeksi.
 • hyväksyä ryhmä Demariopiskelijoiden ja TuKY-listan toivomusponnen: ”Syksyllä 2014 valittava ylioppilaskunnan ansiolautakunta valmistelee sääntöuudistuksen nykyisen kuntanauhan osalta ja luo samalla kaikille ylioppilaskunnan jäsenille tarkoitetun ”kapeamman kuntanauhan” TYYn tunnustusten ja huomionosoitusten joukkoon. Ansiolautakunta esittelee työnsä valmistuttua tämän uuden kuntanauhan edustajistolle sääntömuutoksia varten.”

Turussa 1.9.2014


Kielikeskustelua ja lainakassan lakkauttamista

TYYn edustajisto ratkaisee helmikuun lopussa, missä laajuudessa englantia käytetään jatkossa suomen rinnalla ylioppilaskunnan virallisena kielenä. Edustajistovaaleissa uusiksi edaattoreiksi valittiin kaksi kansainvälistä opiskelijaa, joiden suomen kielen taito on heikko ja jotka tämän vuoksi haluavat käydä keskustelua englanniksi. Kv-opiskelijat eivät siis kykene osallistumaan täysin suomenkielisen edarin toimintaan ilman käännösapua. Tammikuun edustajiston kokouksessa käytiin alustava keskustelu edustajiston työskentelykielestä, minkä jälkeen asia siirtyi hallituksen valmisteluun helmikuun edaria varten. Jokainen edariryhmä käytti myös ryhmäpuheenvuoron aiheesta. Ryhmien pohdittavina olivat seuraavat apukysymykset:

1. Miten edari voi työskennellä kaksikielisesti tavalla, jossa yhdistyy ymmärrettävyys, saavutettavuus sekä kustannus- ja aikatehokkuus? Käännetäänkö kaikki materiaalit? Pidetäänkö kaikki puheenvuorot joko suoraan englanniksi tai kahdella kielellä?

2. Kuka vastaa materiaalien kääntämisestä? Voiko käännöstyötä ja materiaalien selventämistä vastuuttaa edariryhmille? Kuinka paljon kääntäminen saa maksaa TYYlle?

3. Millä aikataululla ja missä järjestyksessä TYYn virallisia asiakirjoja aletaan kääntämään? Mitä tämä saa maksaa?

Tässä lyhyesti ajatuksia ryhmäpuheenvuorostamme:
Ryhmä Lexin mielestä on hienoa, että ylioppilaskuntamme toimintaan on vihdoin saatu mukaan kansainvälisiä opiskelijoita, sillä muissa ylioppilaskunnissa kv-opiskelijoiden osallistuminen on ollut jo arkipäivää. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osallistuminen koko ylioppilaskunnan toimintaan ja tiedon saaminen täytyy taata parhaalla mahdollisella tavalla. Kannatimme ajatusta siitä, että mahdolliset muutosesitykset lyhyine puheenvuoroineen sekä tärkeimmät dokumentit esityslistat mukaan lukien olisivat saatavilla englannin kielellä. Ryhmä Lexin mielestä on myös tärkeää, että jokainen edustajiston jäsen saisi valita pitämissään puheenvuoroissa itselleen sopivamman kielen eli suomen tai englannin, jolla hän kykenee ilmaisemaan mielipiteensä sujuvasti ja mielekkäästi. Pelkona olisi nimittäin se, että vain yhteen kieleen lukkiutumalla (on se sitten englanti tai suomi) spontaani keskustelu tyrehtyisi – esimerkiksi jos edaattori puheenvuoron sisällön sijaan miettisi, miten hän asiansa sanoisi. Mikäli yksikin puheenvuoro jäisi kielivalinnan pohjalta käyttämättä, ei se pitkällä aika välillä olisi kovinkaan hedelmällistä edarin työskentelyssä. Ryhmä Lex ilmaisi myös huolensa aidosta kielisekamelskasta ja kokousten tehokkaasta läpiviemisestä ja pitkittyvästä kestosta, mikäli puheenvuorot pidettäisiin jatkossa aina kahdella kielellä. Ryhmä Lex kannatti tulkin käyttämistä tarvittaessa, mutta kohtuullisin kustannuksin. Tulkkeina ryhmämme näkisi mielellämme yliopistomme englannin kielen opiskelijoita, jolloin ylioppilaskunta pystyisi tarjoamaan tutkintoa tukevia työtehtäviä. Ryhmäpuheenvuorossa toimme myös esille, että edustajiston pitää uskaltaa tässä uudessa tilanteessa rohkeasti muuttaa kieliasiassa tekemäänsä päätöstä, mikäli valittu ratkaisu ei vaikutakaan toimivalta käytännössä.

Kaikissa esitetyissä ryhmäpuheenvuoroissa vaikutti vallitsevan yksimielisyys siitä, että täysin englanninkieliseen edariin tuskin ollaan siirtymässä ja tämän esteenä on toisaalta myös yliopistolaki, jonka mukaan ylioppilaskunnan kieli on suomi. Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö ovat kannustaneet TYYtä etsimään ratkaisua, jossa edustajisto käyttäisi kokouksissaan suomea ja englantia rinnan sen mukaan, mikä kulloinkin on käytännöllisintä. Useat ryhmät kannattivat tulkkauksen käyttöönottoa, mutta sen tarkempi muoto jäi hallituksen selvitettäväksi: vaihtoehtoina olivat mm. simultaanitulkkaus sekä ryhmien sisäinen tulkkaus.

Toinen keskustelua herättänyt esityslistan kohta oli TYYn lainakassan lakkauttaminen, josta taloustoimikunta oli tehnyt esityksen. Lainakassa on TYYn jäsenistön käytössä ollut palvelu, josta jokainen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen on pystynyt saamaan 200 euron pienen tai 500 euron ison lainan. Lopullisena päätöksenä edustajisto päätti lainakassan lakkauttamisesta, sillä sen käyttöaste on jäsenistön keskuudessa todella alhainen, lainakustannukset useita pikavippejä korkeammat, eivätkä tiukat lainaehdot palvelleet enää heikossa taloudellisessa asemassa olevia opiskelijoita. Samassa kokouksessa edustajisto päätti hyväksyä Vihreän listan ja Vihreän Vasemmiston esityksestä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta selvittämään vaihtoehtoisia malleja vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseksi lainakassan tilalle.

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Uusi edustajistokausi käyntiin – lexiläisväriä paljon mukana!

TYYn edustajistovaaleissa valittu uusi edustajisto aloitti työskentelynsä järjestäytymiskokouksessaan joulukuun alussa. Ennen edustajiston ensimmäistä kokousta uusille edaattoreille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, joissa käytiin läpi ylioppilaskunnan toimintaa, edustajiston työskentelyä keskeisesti ohjaavia dokumentteja sekä erilaisia kokouskäytäntöjä. Koulutukset olivatkin uudelle edustajistolle erityisen tärkeitä, sillä 41 varsinaisen edaattorin joukossa on reilu kolmisenkymmentä täysin uutta kasvoa. Edustajistossa onkin nyt alkaneella uudella kaudella tapahtumassa suuri sukupolvenvaihdos, joka varmasti omalta osaltaan tuo uusia ajatuksia ja mielipiteitä mukaan TYYn toimintaan. Myös vaalirenkaamme saama enemmistö tuo Ryhmä Lexille vastuuta ja parempia mahdollisuuksia nostaa keskusteluun meitä koskettavia asioita. Erittäin positiivista on myös kahden kv-opiskelijan debytointi edustajistossa – hienoa saada heidät mukaan ylioppilaskunnan toimintaan! Kv-opiskelijoiden osallistuminen tarjoaa myös alkuvuodesta edustajistolle mielenkiintoisen keskustelun TYYn kielipolitiikasta ja edustajiston työskentelykielestä.

Järjestäytymiskokouksen anti painottui suurimmaksi osaksi keskeisiin henkilövalintoihin, joissa Ryhmä Lex oli myös aktiivisesti mukana. Järjestäytymiskokouksen henkilövalinnat ylittivät paikallismediankin uutiskynnyksen niin Turun Sanomissa  kuin Aamusetissa. Aivan ensimmäiseksi edustajisto järjestäytyi tietenkin puheenjohtajiston osalta, jossa lexiläisväriä on nähtävissä kaudella 2014–2015. Edustajiston uuden puheenjohtajan Jukka Koiviston aisapariksi valittiin nimittäin edustajiston varapuheenjohtajaksi Teemu Auressalmi.

Muutaman vuoden tauon jälkeen TYYn hallituksessakin on jälleen lexiläisedustus vuonna 2014, kun hallitukseen valittiin Ryhmä Lexin riveistä Mikko Mononen. Mikon vastuualueina hallitustyöskentelyssä ovat viestintä, yritysyhteistyö, kaupunkisuhteet sekä työelämä.
TYYn hallitus 2014 kokonaisuudessaan on seuraava:

Jussi Nieminen (puheenjohtaja, TuKY-lista)
Ilona Häsänen (TuKY-lista)
Timo Kovala (TuKY-lista)
Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Virva Viljanen (Vihreä vasemmisto)
Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista)

Järjestäytymiskokouksessa valittiin lisäksi edustajat Tylkkärin johtokuntaan ja TYYn taloustoimikuntaan. Tylkkärin johtokunnassa vuonna 2014 vaikuttavat lexiläisistä Tuomas Dahlström ja Annika Falben. Taloustoimikunnassa kaksivuotiskaudella 2014–2015 hyödynnetään rautaista lexiläistä taloustietämystä, kun Joel Karhula valittiin taloustoimikunnan jäseneksi. Ensimmäisessä edarissa oli tarkoituksena valita myös Kinokoplan jäsenet, mutta edustajisto ei saanut mielestään riittävää tietopohjaa valinnan tekemisille. Tästä johtuen asia palautettiin valintatoimikunnan uudelleenvalmisteluun tammikuun edaria varten.

Ryhmä Lexin sisäiset voimasuhteet on myös jaettu: ryhmäpuheenjohtajana toimii allekirjoittanut ja vararyhmyrinä edarivaalien fuksijytky ja ääniharava Ville Laakso. Allekirjoittanut, Ville varajäsenenään, edustaa myös Ryhmä Lexiä TYYn valintatoimikunnassa, joka valmistelee TYYn henkilövalintoja.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille ja tsemppiä TYY-vaikuttamiseen!
Ryhmä Lex toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2014!

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Vanhan edustajiston viimeiset hengenvedot


Edustajiston marraskuun kokous oli vanhan edustajiston viimeinen ennen uusien edaattoreiden pääsemistä irti. Ryhmä Lex edusti kokouksessa kokoonpanolla Sjöblom, Ingström, Koivikko ja Auressalmi. Kokous oli varsin myrskyisäksi lipsahtaneen lokakuun kokouksen jälkeen hyvähenkinen ja jopa miellyttävä huolimatta vahvoistakin näkemyseroista asiakysymyksissä. Näinhän sen kuuluukin olla.

Opiskelijaa välittömimmin koskeva päätös oli TYYn jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2014-2015. Vanhoilla voimasuhteilla ei tarvinnut taaskaan yllättyä siitä, että jäsenmaksua nostetaan. Tämänkertaiseksi nostoksi äänestettiin 2 euroa. Ryhmä Lex oli mukana TuKY-listan esityksessä pienemmästä korotuksesta, mutta se ei ottanut tuulta alleen. Alijäämä olisi toki tällöin jäänyt nykyistä suuremmaksi ensi vuodelle, mutta edelleen on ikävää se, ettei todellisia säästöjä pystytä edes ajattelemaan. Toisaalta miksipä tarvitsisikaan, kun opiskelijan lompakolla on mukavaa käydä.

Kyseinen kohta liittyi luonnollisesti vahvasti TYYn talousarvion hyväksymiseen 2014. Tämän lisäksi Ryhmä Lex esitti pohjaesitykseen nähden 150 euron lisäystä oikeusaputoimikunnan budjettiin, jota oli leikattu alun perin 800 eurosta 500 euroon. Ryhmä Lex korosti, ettei tässä pelkästään pidetä ”omista” kiinni ja kannatti siis pientä leikkausta, mutta esitti hartaan toiveen siitä, ettei näin prosentuaalisesti valtavalla leikkauksella kohtuuttomasti vaikeuteta muutoinkin jo käytännössä TYYlle ilmaista toimintaa. Esitys sai kosmeettisuudestaan huolimatta (tai siitä johtuen) kannatusta edustajistossa ja osoitti myös mukavalla tavalla oikeusaputoimikunnan nauttimaa arvostusta. Kyseinen muutosesitys olikin Ryhmä Lexin ainoa oma läpi mennyt muutosesitys tällä edustajistokaudella, joten iloitkaamme siis pienistä!

Kokouksen lopussa kuultiin vielä kauniita puheita pitkäaikaisilta TYY-vaikuttajilta ja mm. sivuun jäävältä edustajiston puheenjohtajalta Ville Valkoselta, ja kokouksen jälkeen olikin mukava lähteä Proffan kellariin puimaan edustajistokauden antia ja odottelemaan seuraavan viikon uuden edustajiston järjestäytymiskokousta.

Jussi Sjöblom
vararyhmäpuheenjohtaja

Edarivaalien 2013 ehdokaslistat julkaistu!

TYYn edustajistovaalien 2013 ehdokasasettelu päättyi maanantaina ja keskusvaalilautakunta vahvisti ehdokasilmoittautumiset tänään torstaina.

Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä 355 ja vaaliliittoja 13. Ryhmä Lex muodostaa oman vaaliliittonsa ja kuuluu samaan vaalirenkaaseen lääkisopiskelijoita edustavan TYY Terveeksi ja kauppislaisia edustavan TuKY-lista -ryhmittymien kanssa.

Ryhmä Lexin listalta vaaleihin lähtee tänä vuonna yhteensä ennätykselliset 46 ehdokasta! Lisäystä viime vaaleista on siis yhteensä viiden ehdokkaan verran. Allekirjoittanut on tilanteeseen erittäin tyytyväinen, sillä saimme listallemme upean määrän monenlaisia ihmisiä eri taustoilla ja eri vuosikursseilta, jotka kaikki olivat valmiita puhaltamaan yhteen hiileen oikkareiden oikeuksien puolustamisen ja paremman ylioppilaskunnan puolesta.

Varsinainen vaalityö on kuitenkin vasta edessä, ja toivotankin valtavasti tsemppiä kaikille ehdokkaille. Nyt tarvitsemme  myös kaikkien muiden lexiläisten apua – teillä on äänioikeus, käyttäkää sitä! Viime vaaleissa viides edustajistopaikka jäi Ryhmä Lexiltä vain yhden äänen päähän. Ei anneta saman toistua tänä vuonna, vaan muistetaan kaikki äänestää!

Muista, että vain Ryhmä Lex ajaa oikkareiden etua! Valitse siis ehdokkaasi, ja äänestä!

Ennakkoäänestys 28.10.-1.11. ja vaalipäivät 5.-6.11.

Katso Ryhmä Lexin ehdokkaat täältä!

Teemu Auressalmi
Ryhmä Lexin vaaliasiamies

Edustajistovaalit 2013 – vaikuttamisen paikka!

Edustajistovaalit 2013 lähestyvät – vaikuttamisen aika on nyt!

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajistovaalit käydään taas tänä syksynä. Vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto, joka päättää Sinunkin 92 euron suuruisen vuotuisen jäsenmaksusi käyttämisestä sekä TYYn isoista linjoista.

Oikeustieteen opiskelijoiden sitoutumaton edustajistoryhmä Ryhmä Lex ajaa järkeä ylioppilaskunnan toimintaan ja kaipaa nyt uusia naamoja mukaan toimintaan sekä ehdokkaiksi. Olitpa sitten keltanokkainen fuksi tai jo ännättä opiskeluvuottasi aloitteleva vanha jäärä, lähde mukaan! Varmistetaan yhdessä, että viime vaaleissa kolikonheitosta kiinni jäänyt viides edaattoripaikka otetaan kotiin!

Kannattaa muistaa, että vain oikkari ajaa oikkarin asiaa. Tarvitseeko edes mainita muuta syytä kannattaa nimenomaan Ryhmä Lexiä? Lähde siis ehdolle ja muista äänestää, vaikuttamisen aika on nyt!

Lisätietoja:
vaaliasiamies Teemu Auressalmi (teemu.h.auressalmi(a)utu.fi, 050 325 2365)
Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja Mirjam Scheinin (mmsche(a)utu.fi, 040 827 0268)

http://www.tyy.fi/edustajistovaalit

TYYn edustajistovaalien 2013 ennakkoäänestys on 28. lokakuuta – 1. marraskuuta ja varsinaiset vaalipäivät 5. – 6. marraskuuta.