Aplodeja ja taloutta lokakuun edarissa

Lokakuun edustajiston kokous käynnistyi iloisissa tunnelmissa, kun sääntöuudistus hyväksyttiin aplodien kera. Rehtorin hyväksynnän jälkeen ylioppilaskuntamme jatkaakin siis uudistunein säännöin!
Sääntöjen hyväksymisen jälkeen edustajisto siirtyi lähetekeskusteluun kolmivuotissuunnitelmasta. Suunnitelma ei ole ylioppilaskunnan toimintaa sitova, vaan sen tarkoitus on toimia pitkän aikavälin suunnannäyttäjänä ylioppilaskunnalle. Ryhmäpuheenvuoroissa suurimman jakolinjan aiheutti suunnitelman Yritysyhteistyö – lisäys;
”2015: Muodostetaan kannat ja
tavoitteet
yritysyhteistyölle,
kasvatetaan
yritysyhteistyön merkitystä
toiminnassa.”
Ryhmä Lex puuttui lisäykseen niin ikään, tosin hyväksyvään sävyyn. Ryhmä Lex katsoi, että yritysyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, sekä sen määrän lisääminen on suotavaa. Nykyisellään yritysyhteistyön osuus ylioppilaskunnan tuloista on 14 500 €. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenmaksuista tuottoa ylioppilaskunnalle koitunee vuoden 2015 aikana miltei 714 000 €. Ryhmä Lex mainitsi myös, että ajankohta yritysyhteistyön kehittämisen suhteen on oikea: ylioppilaskunnan taloustilanne on nykyisellään hyvä ja vakaa, joka mahdollistaa sen, ettei yritysyhteistyön saralla ole tarvetta tehdä päätöksiä kiireellä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei ylioppilaskuntien perinteisiin tulonlähteisiin voida luottaa ikuisesti – sen takia on hyvä edetä yritysyhteistyön kanssa jo nyt.
Kun kokouksessa jo talouskeskustelu oli virinnyt, oli siirtymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan (KTS) luonteva. KTS on taloustoimikunnan asiakirja, jonka pohjalta hallitus tosin tekee talousarvion. Erityisesti Ryhmä Lex halusi KTS:n liittyen tuoda esille sen, että jäsenmaksuun on tulossa 10 € korotus Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) osuuden nousun johdosta. Tässä halusimme korostaa jäsenistölle tiedottamisen tärkeyttä. Vaikka kyseessä onkin ns. läpimenoerä, johon ylioppilaskunnalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, on YTHS-osuuden noususta välttämätöntä tiedottaa selvästi, jotta korotuksen perusteet tulevat ilmi jokaiselle riviopiskelijalle. Samaan teemaan liittyen Ryhmä Lex toivoi, ettei jäsenmaksua entisestään enää korotettaisi. On tietysti selvää, että kulut on katettava, mutta 10€ korotus on jo vuotuiseksi korotukseksi erittäin suuri – olipa kyseessä sitten läpimenoerä tai ei.

Turku-salin kesäaikaan jämähtäneen kellon lähestyessä inhimillisen työskentelyajan rajaa, oli aika ottaa esille vielä yksi epäkohta. Ryhmä Lex näet katsoi, ettei Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) liittokokoukseen lähtevien TYY-jäsenten paikkajako ole oikeudenmukainen. SYL-liittokokoukseen jaetaan ylioppilaskunnille paikkoja yksi jokaista 1000 opiskelijaa kohden. Pääsääntöisesti edustajat liittokokouksessa ovat ylioppilaskuntien edaattoreita.  Koska paikkojen jakaminen on täten hankalaa toteuttaa, oli alkuperäisen paikkajako-laskukaavan lopputulos se, että niin kahden, kuin neljänkin (kuten Ryhmä Lex) edaattorin ryhmät pyöristyvät kahteen liittokokouspaikkaan edustajistokaudella. Ryhmä Lex toivoi, että epäkohta korjattaisiin uuden tyyppisellä paikkajaolla vuonna 2015. Lisäksi edustajiston keskustellessa asiasta koettiin tarpeelliseksi luoda kyseiseen ongelmaan liittyen ohjesääntö, jossa linjattaisiin menettelyohjeet vastaisuuden varalle. On näet odotettavissa, että myös tulevat edustajistot tulevat kohtaamaan samantyyppisiä ongelmia.
Ville Laakso
vararyhmäpuheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 29.10.2014 päättänyt:

  • hyväksyä muutokset TYYn sääntöihin sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset: edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.
  • hyväksyä päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
  • valita TYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen:

varsinainen edustaja, varaedustaja

Max Talvinko (Soihdunkantajat) Santeri Heinonen (Soihdunkantajat)
Ville Laakso (Ryhmä Lex) Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Ilona Häsänen (TuKY) Aku-Mathias Kähkönen (TuKY)
Timo Kovala (TuKY) Jussi Nieminen (TuKY)
Juuso Jauhiainen (TuKY) Lauri Liljenbäck (TuKY)
Jarkko Louhelainen (TuKY) Ann-Sofie Leimu (TuKY)
Virva Viljanen (Vihreä Vasemmisto) Iiro Salomäki (Vihreä vasemmisto)
Henna Henriksson (Hybridiaani) Jukka Koivisto (Hybridiaani)
Laura Aaltonen (Hybridiaani) Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista) Matti Nikama (Vihreä lista)
Janika Takatalo (Oikeat) Timo Koivisto (Oikeat)
Sini Saarinen (Eduxi/Humanistilista) Tero Ahlgren (Eduxi/Humanistilista)
Mirva Matikka (TYTE) Antti Friman (TYTE)
Lassi Laine (TYTE) Joel Holmén (TYTE)
Durim Sadiku (TOSY) Pyry Kantanen (TOSY)

ja tarkkailijoina Olli Tehikari ja Tomi Nyström.

  • hyväksyä Vihreä Listan toivomusponnen: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallitukseen selvittämään vuoden 2014 loppuun mennessä miten Universtaan omistajaohjauksen ja Unican asiakaspalautteen väliin jäävää aukkoa voitaisiin kaventaa.”

Turussa 30.10.2014

TYYn sääntöuudistuksen tasapuolisuussääntö – kolmas kerta toden sanoo?

Syyskuun edustajiston kokouksessa oli vuorossa ylioppilaskunnan sääntöjen toinen käsittely, sillä sääntömuutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa muuttumattomana tullakseen voimaan uusina sääntöinä. Tämän jälkeen yliopiston rehtori hyväksyy uudistuneet säännöt.

Ryhmä Lex oli jo elokuussa sääntömuutoksen suhteen aktiivinen ja toi esille runsaasti parannusehdotuksia uudistuvaan sääntökokoelmaan. Uudistuneet säännöt löytyisivät muutosruljanssin jälkeen muutamia ohjesääntöjä lukuun ottamatta yhdestä sääntödokumentista, mikä omalta osaltaan helpottaa sääntöjen lukemista, mutta toisaalta tuo sääntöjen mahdollisen muuttamisen suhteen haasteita. Jatkossa nimittäin suurin osa säännöistä vaatii muuttamiseen 2/3 enemmistön edustajistossa ja kaksi käsittelykertaa.

Tasapuolisuussääntö:
”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä, virastolla, laitoksella tai kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.”

Ryhmä Lex nosti jo elokuun edustajiston kokouksessa esille, että tasapuolisuussääntöä koskevan sääntöpykälä on mahdollista tulkita usealla eri tavalla. Tämän lisäksi säännöt olivat itsessään ristiriitaiset, sillä uudistuneiden sääntöjen mukaan tasapuolisuussääntöä noudatettaisiin ylioppilaskunnan päätöksenteossa vaalia lukuun ottamatta. Henkilövalintoja koskevassa luvussa taas kaikki ylioppilaskunnan henkilövalinnat oli listattu vaaleiksi. Meillä siis olisi säännöissä velvoittava tasapuolisuussääntö, joka ei kuitenkaan velvoittaisi ylioppilaskuntaa käytännössä missään? Kyseessä olisi ollut sääntöjen tasolla oleva kuollut kirjaus.

Sääntöjen 4 §:n 2 momentti elokuussa hyväksytyissä säännöissä: ”Ylioppilaskunnan päätöksenteossa noudatetaan näiden lisäksi laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mainittua tasapuolisuussääntöä henkilövalinnoissa, jos kyseessä ei ole vaali. Tasapuolisuussäännön mukaan toimielimessä tulee olla tasapuolisesti miehiä ja naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännön tavoitteena on, että sekä naisilla että miehillä tulee olla vähintään 40 % edustus.”

Mitä tahansa mieltä kuka tahansa onkaan tasapuolisuussäännöstä ja erilaisista kiintiöistä, on ylioppilaskunnan toiminnassa elinarvoisen tärkeää, että sääntöjä pystyttäisiin tulkitsemaan jo laatimisvaiheessa mahdollisimman yksiselitteisesti. TYYn toiminnassa on mukana lukuisia erilaisia toimijaryhmiä eri intresseineen, joten näkemyseroja on valtavasti. Mitä mahtaisikaan tapahtua aina tunteita herättävissä henkilövalinnoissa sääntöjen tulkinnan kannalta, jos jo säätämisvaiheessa yhtä pykälää on mahdollista tulkita kahdella tai kolmella eri tavalla? Ei ainakaan mitään kovin hyvää. Vaikka linjoja on mahdollista hakea aina hallinto-oikeudesta asti, ei se ole henkilövalintaprosessin osalta kovinkaan tyylikästä.

Vihreä vasemmisto toi syyskuun edustajiston kokoukseen esityksen, jossa tasapuolisuussääntö olisi koko ylioppilaskunnan toimintaa velvoittava, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tämä sääntökirjaus olisi nostanut TYYn ”edelläkävijäksi” tasapuolisuussäännön velvoittavuuden osalta. Ryhmä Lex teki oman muutosesityksensä, joka oli semanttiselta muotoilultaan elokuussa hyväksyttyä kirjausta suorempi ja yksiselitteisempi. Ryhmä Lexin esityksessä huomioitiin tasapuolisuussäännön noudattaminen ylioppilaskunnan hallituksen valinnassa, josta on olemassa jo hallinto-oikeuden päätös ja jossa se lain kirjaimenkin nojalla sitoo.

Ryhmä Lexin muutosesitys:
”Ylioppilaskunnan hallituksen valinnassa noudatetaan näiden lisäksi laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mainittua tasapuolisuussääntöä. Tasapuolisuussäännön mukaan toimielimessä tulee olla tasapuolisesti miehiä ja naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännön tavoitteena on, että sekä naisilla että miehillä tulee olla vähintään 40 % edustus. Tasapuolisuussääntö pyritään huomioimaan myös muissa ylioppilaskunnan henkilövalinnoissa, mutta se ei velvoita.”

Äänestyksessä Ryhmä Lexin esittämä muutosesitys menestyi, ja 4 §:n 2 momentti kirjailtiin seuraava käsittelyä varten esityksemme mukaisesti. Tasapuolisuussäännön osalta edustajisto keskusteli syvällisesti sukupuolen merkityksestä ja siitä, annammeko tasapuolisuussäännölle korostetun aseman kirjaamalla sen sääntötasolle. TYYn muut arvothan on määritelty strategiassa. Mikäli säännöt hyväksytään Ryhmä Lexin esittämän kirjauksen mukaisesti, ottaa TYY jo tuollaisella kirjauksella ison harppauksen tasapuolisuussäännön saralla.

Lokakuun edustajiston kokouksessa on luvassa sääntöjen kolmas käsittelykierros. Mikäli säännöt tuolloin hyväksytään muuttumattomina, saa ylioppilaskunta uudet sääntönsä ennen vuodenvaihdetta.

Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Edustajiston syyskuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 24.9.2014 päättänyt:

– hyväksyä ensimmäisen kerran uudet muutokset TYYn sääntöihin.
– merkitä tiedoksi käydyn keskustelun OLL:n liittokokousmateriaaleista.
– vakinaistaa TYYn tiedottajan toimen täysipäiväisenä.

– valita TYYn ansiolautakunnan 2014:
Topi Artukka, puheenjohtaja
Laura Heinonen
Johanna Kärki
Niklas Mannfolk
Anna Mäkipää
Haron Walliander

Turussa 25.9.2014