Suuria päätöksiä tapahtumarikkaassa huhtikuun edarissa

Huhtikuun edustajiston kokous oli tämän kevään edustajistotyöskentelyn kannalta merkittävä, sillä edessä oli suuria päätöksiä. Esityslista käsitti vain kolme, mutta sitäkin tärkeämpää asiakohtaa: Ryhmä Lexin esittämän TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttamisen, sääntötoimikunnan valmistelemat TYYn päivitetyt säännöt sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenyydestä päättämisen.

Maaliskuussa pöydätty TYYn kirjaston lakkauttaminen palasi takaisin käsittelyyn. Elovena-salissa vallitsi jännittynyt ilmapiiri – kaikki edustajistoryhmät odottivat kirjastodebatin alkamista, sillä olihan kirjaston lakkauttamisen puolesta ja vastaan käyty jo niin sosiaalisessa mediassa kuin TYYn virallisilla foorumeilla kiivasta keskustelua.

Esityksen tehneenä ryhmänä saimme ensimmäisen puheenvuoron esityksen tiimoilta:
Ryhmä Lex kiittää keskustelusta, toimitetuista lausunnoista sekä muiden ryhmien hyvistä huomioista kirjastoasian käsittelyssä. Edellisessä edustajiston kokouksessa esitetyissä ryhmien puheenvuoroissa Ryhmä Lex kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että kirjaston lakkauttamista ei käsitellä yksittäisenä kysymyksenä, vaan siihen linkitetään aivan koko ylioppilaskunnan toiminta.

Ryhmä Lexin mielestä kyse on kuitenkin lopulta yksittäisestä asiasta, eli siitä, haluaako TYY ylläpitää ja rahoittaa omia kirjastopalveluita vai ei. Mielestämme ylioppilaskunnan ei ole järkevää ylläpitää yliopiston kirjastoihin verrattuna päällekkäistä, kallista ja harvan käyttämää palvelua. Lisäksi yliopiston kirjaston toimipisteet suhtautuvat myönteisesti ja keskustelun haluisesti TYYn kirjaston niteiden sijoittamiseen.
Asiassa on keskusteltu myös siitä, mihin kirjastosta säästyvät rahat voitaisiin käyttää. Ryhmä Lexin mielestä TYYlle ei pidä olla itseisarvo kerätä jäsenistöltä rahaa, jolle sen jälkeen keksitään väkisin jokin käyttötarkoitus. Tämän johdosta Ryhmä Lex kannattaakin tässä tapauksessa lähtökohtaisesti jäsenmaksun alentamista, mutta kanavoimme mielellämme vapautuvia varoja yhdessä järkeviksi koettuihin käyttötarkoituksiin, kuten alayhdistysten tukemiseen, ja osallistumme mielellämme keskusteluun tällaisista käyttökohteista.

Ryhmä Lex esittää edelleen TYYn kirjastopalveluiden lakkauttamista lokakuun loppuun mennessä, mutta haluaa huomioida tarkennuksena kirjastonhoitajan lausunnossaan tuomat seikat. Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut lokakuun loppuun mennessä ja kirjastonhoitajan toimen vuoden 2014 loppuun mennessä, sekä velvoittaa hallituksen ja pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esitystä kannattavat TuKY-lista ja TYY Terveeksi.

Puheenvuoromme jälkeen alkoi vilkas keskustelu, jonka aikana Vihreä vasemmisto esitti kirjaston laajentamista kuntalaistoriksi ja Vihreä lista taas esityksemme hylkäämistä. Ryhmä Lexin edaattorit pitivät hyvin puolensa ja allekirjoittanut kiinnitti huomiota siihen, että kirjastodebatti sujui melko asiallisissa merkeissä verrattuna kuulopuheisiin aiempien vuosien itkunsekaisista ja henkilöön kohdistuvista kirjastokeskusteluista. TYYn kirjastosta käytävä keskusteluhan onkin ollut monelle edarille omaa luokkaansa oleva keskustelu, jota on verrattu sukupolvikokemukseen.

Muutaman tunnin debatoinnin jälkeen edustajisto siirtyi äänestämään. Äänestyksessä käytettiin nimenhuutoäänestystä huudoin ”JAA” ja ”EI”, jolloin pääsihteeri kirjasi jokaisen edaattorin kohdalle tämän kannattaman vaihtoehdon. Ensiksi äänestyksessä oli Ryhmä Lexin pohjaesitys vastaan ViVan kuntalaistori. Äänestys päättyi 25–15 esityksemme hyväksi, minkä jälkeen vastakkain olivat jälleen pohjaesityksemme ja tällä kertaa Vihreän listan hylkäysesitys. Nimenhuutoäänestys eteni ja Ville piti meillä omaa kirjanpitoa äänistä – lopputulos näytti tässäkin äänestyksessä 25-15 ja pian saimme varmistuksen myös puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä. Edustajisto päätti siten usean eri edustajistokauden mittaisen debatoinnin: TYYn kirjastopalveluiden lakkauttaminen tapahtui äänin 25-15. Viisi esitystämme vastustanutta ryhmää eli Vihreä lista, Viva, Soihdunkantajat, Demariopiskelijat ja Humanistilista jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Lisäksi edustajisto hyväksyi Vihreän aloitteesta ponnen, jossa velvoitettiin hallitusta selvittämään, miten ja mihin hintaan kirjastotilat voitaisiin säilyttää ylioppilaskunnan käytössä.

Kirjastopäätöksen jälkeen vuorossa olivat sääntötoimikunnan valmisteltavana olleet TYYn päivitetyt säännöt. Suurin osa säännöistä oli päivityksen myötä kerätty ns. ”pää”säännön alle. Edustajisto koki kuitenkin, että ei ollut ehtinyt perehtyä sääntöihin niiden tärkeyden edellyttämällä tavalla. Hybridiaani esittikin sääntöjen palauttamista valmisteluun TuKY-listan kannattamana. Ryhmä Lexin mielestä esitys oli tarpeellinen, sillä kirjastokeskustelun viemä suuri huomio olisi voinut pahasti nakertaa sääntöjen käsittelyä. Sääntöjä ei pidä hyväksyä hätiköiden, vaan ne vaativat edustajistolta keskittymiskykyä, perehtyneisyyttä ja ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin miettimistä. Sääntöjen hyväksymiseen on syytä paneutua, sillä voimassa olevien sääntöjen muuttaminen vaatii 2/3 enemmistöä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa.

Viimeisenä asiakohtana käsittelyssä oli OLL:n jäseneksi liittyminen, mistä edari oli yksimielinen. TYY liittyy siis OLL:n jäseneksi vuodesta 2015 alkaen. Edustajisto hyväksyi päätöksen lisäksi ponnen, jossa hallitusta velvoitettiin selvittämään, miten Opiskelijoiden liikuntaliitto tuotaisiin lähemmäksi TYYtä. OLL-käsittelyn innoittamana edustajisto hyväksyi TYY Terveeksi –ryhmän aloitteesta ponnen, jossa velvoitettiin hallitus järjestämään edustajistolle kokoustauoilla taukojumppaa mm. kansanterveydellisiin syihin vedoten.

Huhtikuun edustajiston kokous oli tapahtumarikas ja edustajisto ei pääsekään vielä kesälaitumille, sillä TYYn sääntöjen ensimmäinen käsittely on todennäköisesti toukokuussa.

Sanna Mäkilä

Ryhmäpuheenjohtaja

Vastine: TYYn kirjaston säilyttämiselle ei ole perusteita

Tylkkärin nettisivuilla 24.3.2014 julkaistussa mielipidekirjoituksessa puolustettiin TYYn kirjaston säilyttämistä. Kirjaston lakkauttamista esittävänä edustajistoryhmänä haluamme vastata kirjoituksessa esitettyihin väitteisiin.

Mielipidekirjoituksessa on siteerattu yliopistolain 46 §:ssä ylioppilaskunnalle säädettyjä tehtäviä. Ylioppilaskunnan erityiset tehtävät on kuitenkin lueteltu vasta saman pykälän seuraavassa momentissa: niitä ovat opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston eri toimielimiin ja opintotukilautakuntaan sekä osallistuminen YTHS-palveluiden järjestämiseen. Yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja henkisten sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyvien pyrkimysten edistämisen alle voidaan toki kuvitella lähes mitä tahansa. Tämä ei kuitenkaan millään muotoa tee oman kirjaston ylläpitämisestä TYYn ydintehtävää.

Mielipidekirjoituksessa kirjoitetaan “tarpeellisesta täydentävästä palvelusta”. Vuonna 2013 TYYn kirjastosta tehtiin yhteensä 2734 lainaa. Vaikka jokaisen lainan olisi tehnyt eri ihminen, ei TYYn 15 000 jäsenestä enimmilläänkään kuin 18 % lainannut kirjaa TYYn kirjastosta. Huomionarvoista on se, että osa näistäkin lainatuista kirjoista olisi saattanut olla saatavilla yliopiston eri kirjastoista. Toisin kuin mielipidekirjoituksessa väitetään, tällaisessa tilanteessa TYYn kirjastosta tehty laina ei ole edistänyt mitään muuta kuin turhien kulujen kasaantumista ylioppilaskunnalle. TYYn kirjastosta tehtyjä lainoja on uusittu liki kymmenen kertaa jokaista uutta lainaa kohden. Kuukauden laina-ajalla tämä tarkoittaa sitä, että yhtä lainattua kirjaa on pidetty keskimäärin 11 kuukautta. Tämä korostaa TYYn kirjaston asemaa pienen porukan kirjakerhona – ei koko jäsenistöä palvelevana.

Mielipidekirjoituksessa väitetään, että TYYn kirjaston lakkauttaminen vaikuttaisi opiskelijoiden asemaan hyvin negatiivisesti, koska yliopiston kirjastojen määrää on viime vuosina vähennetty. Todellisuudessa yliopiston kirjaston toimintakulut ja aineistokulut ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2009 saakka. Kaikki yliopiston kirjastot myös sijaitsevat kävelymatkan sisällä Yliopistonmäeltä, joten TYYn kirjaston lakkauttaminen ei siinäkään mielessä hankaloittaisi yhdenkään opiskelijan asemaa.

Myös väite kirjaston kustannustehokkuudesta on täysin erheellinen. Vaikka TYYn kirjasto ei maksa tiloistaan vuokraa, jää se kustannustehokkuudessa auttamatta yliopiston kirjastojen taakse. TYYn kirjastosta tehdylle lainalle kertyy hintaa yli 18 euroa – vertailun vuoksi kurssikirjastosta tehdyn lainan kappalehinta on alle 5 euroa.

On totta, että TYYn kirjaston aktiivisimpia käyttäjiä ovat juuri oikeustieteen opiskelijat. Ironia tässä ei kuitenkaan kohdistu meihin, vaan kirjaston tarpeellisuuteen ja sen säilyttämistä kannattaviin mielipiteisiin. Kuinka tärkeä jäsenpalvelu kirjasto muka on, jos sitä aktiivisimmin käyttävä opiskelijaryhmä esittää sen lakkauttamista?

Mielipidekirjoituksessa peräänkuulutetaan vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Juuri tämän takia Ryhmä Lexin esityksessä päätös kirjastopalveluiden lakkauttamisesta tehdään nyt, ja aikaa sen toimeksipanolle liki puoli vuotta. Mielipidekirjoituksen takana olevat tahot tekisivät tämän päätöksen ilmeisesti mieluummin vasta loppusyksystä.

Yhdestä asiasta olemme mielipidekirjoituksen kanssa tismalleen samaa mieltä: on aika päättää pitkäaikainen kirjastokeskustelu ja siirtyä kehittämään TYYn tärkeitä palveluja opiskelijaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

Ryhmä Lex

Syyskuun kokous vol.2

Syyskuun kokouksesta tuli loppujen lopuksi lyhyempi kuin mitä iltakoulu antoi odottaa. Agendalla oli lähetekeskustelu ylioppilaskunnan päivitetystä strategiasta, lähetekeskustelu ylioppilaskunnan päivitetystä talousstrategiasta, alayhdistysohjesäännön muuttaminen, kirjaston kehittämistyöryhmän loppuraportin arvioiminen, ansiolautakunnan valitseminen, yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen sekä varainhakintakampanjaan osallistumisesta päätätäminen. Ryhmä Lexin kokoonpanon muodosti Masse, Tuomas, Vaaja ja Matti.

Kokous alkoi varsin mielenkiintoisesti, kun edes esityslistasta ei päästy yksimielisyyteen. Useiden ehdotuksien jälkeen päädyttiin pitämään esityslista muokkaamattomana.

Strategiakeskustelussa huolenaiheeksi nousi alayhdistyksille mahdollisesti asetettavat velvoitteet. Mitä ylioppilaskunta voi vaatia alayhdistyksiltään? Miten se voi valvoa vaatimusten toteuttamista? Ryhmä Lexin Lajunen vastusti voimakkaasti ”velvoite” -termin käyttämistä, koska ajatus ylioppilaskunnan asettamista velvoittavista normeista ei ole ylioppilashengen mukaista, eikä valvontaa ole käytännön tasolla mahdollista toteuttaa.
 
Talousstrategian päivittämistä oli esittelemässä taloustoimikunnan puheenjohtaja Liljenbäck. Esitettyjen muutoksien taustalla oli ajatus päivittää dokumentti vastaamaan tämän päivän käytäntöä. Lisäksi strategiaan oli lisätty kokonaan uusi ”TYY-konsernia” koskeva kappale.

Seuraavaksi listalla oli alayhdistysohjesäännnön muuttaminen. Aikaisempina vuosina epäselvyyttä aiheuttanut kohta, jossa puhutaan yhdistyksen toistuvasti ylijäämäisestä taloudesta, oli viilattu selkeämpään asuun. Nyt tällä ylijäämäisyydelle oli saatu tarkka määre: Talouden ylijäämä on kolme kertaa niin suuri kuin yhdistykselle myönnettävissä oleva avustus kokonaisuudessaan. Mutta edelleen dokumenttiin jäi epäselvyyttä. Talouden ylijäämäisyyden perusteella avustuksen lisäosa voidaan jättää myöntämättä, ellei yhdistys osoita hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Mikä on hyväksyttävää säästämistä ja mikä ei? Se riippuu kulloisenkin vuoden alayhdistyvaliokunnasta, hallituksesta ja edustajistosta, mikä merkitsee kohtuuttoman suurta liikkumavaraa säännön tulkitsijalle. Niin kauan kuin muotoilu pysyy tällaisena, ei yhtenäistä linjaa synny eikä ongelmilta vältytä.

Kärsivällisyyttä siis ensi vuoden alayhdistysvaliokunnalle, joka joutuu lukemaan mitä moninaisempia selityksiä yhdistyksien ylijäämäisyyden perustelemiseksi!

Ratkaisua tähän ongelmaan tarjottiin jo kokouksessa, mutta se ei edustajiston enemmistöä miellyttänyt. Humanistilista nimittäin ehdotti, että kaikki ne kohdat, joissa viitataan yhdistyksen ylijäämäiseen talouteen ja sen seurauksena menetettävään avustuksen lisäosaan, tulisi poistaa. Koska suurempien yhdistysten talous on mittavampi kuin pienempien, voi joinain vuosina toiminta-avustuksen lisäosa jäädä saamatta täysin normaalin yli-/alijäämän vaihtelun vuoksi ilman sen kummempia säästötarkoituksia.

Kuten todettua, tähän edustajisto ei halunnut tarttua, vaan humanistilistan ohjesääntöä selkeyttävä avaus hävisi äärimmäisen tiukassa äänestyksessä 18-19.

Seuraavana vuorossa oli kirjaston kehittämistyöryhmän loppuraportin toimenpide-ehdotusten arvioiminen. Aiheesta on keskusteltu monessa eri edarissa lukuisia kertoja, ja edelleen keskustelu jakaa edustajiston kahteen vastakkaiseen leiriin. Toiset näkevät kirjastossa jäsenpalvelun, jolla on mahdollista tavoittaa alayhdistysten ulkopuolella jääviä ylioppilaskunnan jäseniä,kun taas toiset taloudellisesti kestämättömän palvelun, joka on jo saatavissa muuta kautta. Lienee turhaa mainita, kummassa leirissä Ryhmä Lex on.

Viimeiseksi päästiin päättämään TYYn osallistumisesta varainhankintakampanjaan. Tässä edustajisto teki erittäin tärkeän linjauksen ja päätti osallistua kampanjaan sekä kannustaa alayhdistyksiään osallistumaan varainhankintaan.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun kokouksessaan
29.9.2010 päättänyt:

– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn uudesta strategiasta.
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn päivitetystä
talousstrategiasta.
– hyväksyä muutokset TYYn ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista.
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun kirjaston kehittämistyöryhmän
loppuraportista.
– valita ylioppilaskunnan ansiolautakunnan vuodelle 2010
puheenjohtajaksi Johanna Kärjen ja jäseniksi Aki Halosen, Mats Kommosen,
Olli Raimon, Erja Sallisen sekä Markus Vähä-Piikkiön.
– palauttaa valmisteluun TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin.
– lahjoittaa Turun yliopiston varainhankintakampanjaan summan, joka
vastaa lukua jäsenmäärä jaettuna kymmenellä päätöksentekopäivänä, sekä
kannustaa alayhdistyksiään osallistumaan varainhankintaan.

Edari 3/2010

Maaliskuun edustajiston kokous poljettiin läpi melkoisella vauhdilla. Asiaa oli paljon, mutta silti päätökset saatiin tehtyä Mannfolkin johdolla jo ennen yhdeksää. Kipakimmat keskustelut käytiin  hieman yllättäen TyTen Sara Valannon esittämän ja allekirjoittaneen kannattaman ponnen kirvoittamana aivan kokouksen lopulla. Tällä kertaa lexiläisten puolia edarissa pitivät Markus, Minna, Teemu ja Tuomas.

Esityslistalla oli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta seuraavalle 2-vuotiskaudelle, ylioppilaskunnan viime vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen, viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen, valiokuntien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden vuodelle 2010 tiedoksi merkitseminen sekä kirjastonkehittämistyöryhmän väliraportin tiedoksi merkitseminen.

Opiskelijajäsenten valinta yliopistokollegioon ei suurta suurta dramatiikkaa aiheuttanut, vaan edustajisto valitsi jäsenet edellispäivänä kokoustaneen valintatoimikunnan esityksestä. Oikeustieteilijöitä kollegiossa edustavat Tuomas Fonselius (varsinainen) Hanna-Maria Seppä (vara) ja Markus Laine (vara).  Pienten lisäysten jälkeen myös ylioppilaskunnan toimintakertomus sekä tilinpäätös saivat edaattoreiden siunauksen. Turku-salin ikkunalaudalla jännittäneet viime vuoden hallituksen jäsenetkin saivat huokaista helpotuksesta, kun edustajisto ei löytänyt huomautettavaa, ja viime vuoden hallitus sekä muut ylioppilaskunnan taloudesta vastaavat henkilöt saivat kuin saivatkin tili- ja vastuuvapauden!

Kirjastonkehittämistyöryhmä esitti raportissaan konkreettisena mahdollisuutena TYYn kirjaston siirtämisen nykyisestä B-talosta A-taloon YO-talojen remontin valmistuttua.  Positiivista tässä ratkaisussa olisi ainejärjestöjen kannalta se, ettei niiden tarvitsisi etsiä evakkotiloja remontin ajaksi, vaan ne voisivat pysyä nykyisissä tiloissaan siihen asti, kunnes remontti siirtyy B-talosta A-taloon. Muutto tapahtuisi ainejärjestöjen osalta vasta, kun B-talon remontti olisi kokonaan valmis. TYYn kirjastolle sen sijaan tarvitsisi löytää evakkotilat A-talon remontin ajaksi.

On hyvä pitää mielessä, että tämä on vain yksi mahdollisuus, eikä varsinainen esitys kirjastokysymyksen ratkaisemiseksi.

Kovimman keskustelun aikaan saaneen ponnen sisältö oli velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Ylioppilaskunnan  varsinaisen toiminnan tulos oli yli 30 000 € ylijäämäinen, minkä katsottiin olevan hyvä asia. Perusteltiin, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa; tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity.

Jos TYY alkaa kerätä varallisuutta, pitäisi säästämisen kohde pystyä yksilöimään samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää alayhdistystensä tekevän, mikäli ne mielivät saada toiminta-avustusta. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin katsovan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on maaliskuun kokouksessaan 24.3.2010 päättänyt:

– valita edustajiksi Turun yliopiston yliopistokollegioon
Lotta Aarikka, hum. tdk. (Juha Isotalo, hum. tdk.)
Topi Artukka, hum. tdk. (Jari Pitkä, hum. tdk.)
Tuomas Fonselius, oik. tdk. (Hanna-Maria Seppä, oik. tdk.)
Aki Halonen, mat-lt. tdk. (Markus Laine, oik. tdk.)
Laura Heinonen, kasv. tdk. (Jukka Väisänen, kasv. tdk.)
Saila Kokkonen, TuKKK (Niklas Mannfolk, TuKKK)
Elias Laitinen, yht. tdk. (Tero Suoniemi, yht. tdk.)
Tuomo Liljenbäck, mat-lt. tdk. (Netta Kedonperä, hum. tdk.)
Jetro Tuulari, lääk. tdk. (Ville Kytö, lääk. tdk.)
Lauri Östman, yht. tdk. (Saku Lehtinen, yht. tdk.)

– hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2009

– hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2009

– myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 TYYn hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille

– merkitä tiedoksi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodeksi 2010

– merkitä tiedoksi kirjaston kehittämistyöryhmän väliraportin

– hylätä ponnen, joka velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä.

Uusi edari 2/2009

TYYn uusi edustajisto kokoontui syyskuun kokoukseen tiistaina 29.9. Ryhmä Lexiä edustamassa olivat tällä kertaa Fonzie, Juho, Masse ja Minna. Vaikka esityslistalla asiaa oli jälleen paljon, kokous oli kahden tunnin mittaisena historiallisen lyhyt  – liekö moista tapahtunut ikinä aikaisemmin.

Kirjastotyöryhmän selvitys oli jälleen vahvasti esillä jokaisen edustajistoryhmän pitäessä ryhmäpuheenvuoronsa asiasta. Mielipiteitä esitettiin puolesta ja vastaan, ja asia jätettiin kypsymään päätöksentekoa varten. Lex painotti keskustelussa edelleen kustannusten suhteettomuutta verrattuna kirjaston käyttöasteeseen ja käyttäjämäärään, sillä nykyisessä tilanteessa kirjasto ei palvele koko jäsenistön etua. Ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esille mahdollisuus kohdistaa kirjastotoimintaan vuosittain varatut rahat esimerkiksi edunvalvontatyöhön. Tästä hyötyisivät tasapuolisesti kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka joka tapauksessa joutuvat kirjaston kuluista osana jäsenmaksua maksamaan.

Edustajisto hyväksyi uudelle ylioppilaskunnalle liudan ohjesääntöjä sekä hallituksen työjärjestyksen. Valiokuntaohjesääntöön sisällytettiin Lexin esityksestä lisäys, jonka mukaan hallituksen on, ennen kuin se tekee päätöksen valiokunnan jäsenen erottamisesta, varattava erottamisuhan alla olevalle henkilölle tilaisuus tulla kuulluksi. Vaalijärjestys siirrettiin valmisteltavaksi kokouksessa perustetulle sääntötoimikunnalle, joka lisäksi valmistelee tarvittavat muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin. Lexin edustajaksi toimikuntaan nimitettiin Teemu.

(Edariraportin kirjaili tälläkin kertaa Minna.)

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun kokouksessaan 29.9.2009 päättänyt:

  • merkitä tiedoksi kirjastoselvitystoimikunnan raportin
  • asettaa sääntötyöryhmän ja valita sen jäseniksi Aki Halosen (pj), Topi Artukan, Eva-Liisa Raekallion, Sara Valannon, Ari-Matti Näätäsen, Jussi Jokisen, Viivi Haonperän ja Teemu Oksasen
  • valita Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan sosiaalipoliittinen sihteeri Minttu Naarmisen
  • hyväksyä hallituksen työjärjestyksen
  • hyväksyä henkilöstöohjesäännön
  • hyväksyä matkustusohjesäännön
  • hyväksyä ohjesäännön tunnuksista ja huomionosoituksista
  • hyväksyä talousohjesäännön
  • hyväksyä Turun ylioppilaslehden ohjesäännön
  • hyväksyä valiokuntaohjesäännön